Jūsų krepšelis yra tuščias

Leiskite savo namuose išreikšti save
Apsupkite save grožiu

Nežinote kaip pradėti?

Patikrinkite mūsų akcijas

Meniu

Taisyklės


                                                                 Elektroninės parduotuvės www.dekoria.lt naudojimosi ir pirkimo taisyklės


Norėdami naudotis www.dekoria.lt elektronine parduotuve Jūs turite perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Aš perskaičiau ir sutinku su naudojimosi tvarka ir sąlygomis Dekoria.lt parduotuvėje“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.  

1. Įžanga 
1.1.Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp UAB Lado investicijos, juridinio asmens kodas 303643353, Miglės 22-1, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine www.dekoria.lt (toliau – Pardavėjas). Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą (toliau – Paslaugos), įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir Klientas nėra registruojamas sistemoje.
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jei Klientas po taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.
1.3. Sklandžiam elektroninės parduotuvės funkcionalumui, Kliento kompiuteryje arba įrenginyje turi būti įjungti slapukai „Cookies“.
 
2. Prisijungimo ir registracijos duomenys. 
2.1. Klientas sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, reikalingų Klientui prisijungti prie Parduotuvės ir naudotis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo ir registracijos duomenys), slaptumą.  
2.2. Prisijungimo duomenys – tai Kliento el. pašto adresas ir slaptažodis, kuriuos Klientui būtina nurodyti, norint sukurti Parduotuvėje savo asmeninę aplinką bei gauti Parduotuvės informaciją el. paštu. Registracijos arba prekių pirkimo metu pateikiami duomenys – tai  kliento el. paštas, vardas, pavardė, adresas, telefonas, kuriuos būtina pateikti, norint registruotis ar užsisakyti prekę.  
2.3. Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Registracijos duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui registruodamasis Parduotuvėje, šiems duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei Klientas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Klientas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.  
2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo, Registracijos ir pirkimo be registracijos duomenimis. Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo, Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, įskaitant nuostolių atsiradimą ir/ ar sukėlimą Pardavėjui, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo, Registracijos ar pirkimo be registracijos duomenimis, maksimalia apimtimi tenka Klientui. 
2.5. Šalys susitaria, jog Pardavėjas, siekdamas užtikrinti Pardavėjo bei Kliento teisėtus interesus, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo ir Registracijos duomenų, taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Pardavėjui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.  
2.6. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu (užsiprenumeravusiųjų naujienlaiškius, Klientų asmens duomenys tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške, pranešdamas apie tai el. paštu [email protected]; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. 
2.7.Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.  
  
3. Bendrosios nuostatos. 
3.1. Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.  
3.2. Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis Klientas privalo paisyti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų normų bei reikalavimų.
   
4. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir atsisakymas.  
4.1. Klientas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“.
4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą laikyti prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes. 
4.3. Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo - pardavimo sutartį (oferta). Pardavėjas, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas, kaip Klientas padaro mokėjimą, gauna pranešimą, kad jo užsakymas  yra apmokėtas ir atiduotas vykdymui.  Pardavėjo patvirtinimas, kad užsakymas apmokėtas ir atiduotas vykdyti laikomas Pardavėjo sutikimu parduoti prekes Klientui (akceptu) ir (ar) prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymu. Šis Pardavėjo patvirtinimas laikomas Kliento ofertos akceptu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo - pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.  
4.4. Daugumą prekių dekoria.lt yra gaminamos pagal Kliento pateiktą individualų užsakymą, todėl jei Klientas tokių prekių užsakymą nori atšaukti,  tokia galimybė priklauso nuo užsakymo vykdymo stadijos, jeigu prekė jau yra gamyboje, užsakymo atšaukti nėra galimybės.
4.5. Pirkėjas gali užsakyti prekes elektroninėje parduotuvėje kiekvieną savaitės dieną, dekoria.lt visus užsakymus vykdo darbo dienomis, nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 8:00 iki 17:00 valandos.


5. Prekės, prekių gamybos detalizacija ir jų kainos.  
5.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.
5.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. 
5.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.  
5.4. Parduotuvėje patalpintos nuotraukos yra pavyzdinės ir skirtos tik prekei pristatyti. Klientas supranta, kad  raštuotų audinių vaizdas ant prekių pritaikomas automatiniu būdų ir nebūtinai bus visai identiškas audinio rašto suderinimas ant realios prekės kaip tai pavaizduota internete. Visi raštai ant prekės suderinami tik estetišku ir kokybišku būdu. 
5.5. Dauguma audinių yra 140 cm pločio, tačiau 10 cm skiriama nukerpamiems audinio kraštams. Klientas supranta, kad jeigu prekė yra daugiau nei 130cm pločio, ji bus sudarytas iš dviejų (ar daugiau, jei reikia) vienetų sujungto audinio (pvz. 190cm užuolaidos = 130cm + 60cm, 300cm užuolaidos = 130cm + 130cm + 40cm, romanetėse audinys jungiamas platesnėse nei 130 cm.). Tai bus daroma estetiškai ir nepakenks prekės kokybei ir išvaizdai. Tai taikoma užuolaidoms ar romanetėms, tačiau ne sofų užvalkalams.
5.6. Atsižvelgiant į prekių pobūdį, gaminio dydžio rezultatas dėl konkrečios medžiagos savybių gali skirtis +/- 2 cm. Klientas sutinka priimti +/- 2 cm skirtumą tarp užsisakytos ir gautos prekės matavimų.  Už prekių pasirinktus išmatavimų atsakingas Klientas, Pardavėjas gali patarti  kaip geriau išmatuoti pageidaujamą objektą ir kaip pasirinkti jam tinkamą prekės dydį, tačiau galutinį sprendimą priima pats klientas.  Jei kliento prašymo suformuoja užsakymą Pardavėjo darbuotojas, atsakomybė už užsakymo teiisngumą atitenka Klientui, taip pat Klientas susipažysta su el,parduotuvės taisyklėmis.
5.7. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis. 


6. Apmokėjimas.  
6.1. Klientas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje. 
6.2. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Klientas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei: fiziniams asmenims – 14 (keturiolika) dienų; juridiniams asmenims – 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos parduoti prekių Klientui. 
6.3. Jei Klientas pasirenka atsiskaitymą per elektroninės bankininkystės sistemą, Jis turi prisijungti prie savo banko elektroninės bankininkystės sistemos ir patvirtinti suformuotą mokėjimo pavedimą. Po to, kai Klientas patvirtina savo užsakymą, Jis bus nukreiptas į pasirinkto banko puslapį, o el. bankininkystės sistemai automatiškai bus perduoti duomenys apie Jo užsakymo sumą, kurią reikia apmokėti. El. bankininkystės puslapyje Klientas prisijunks įprastu būdu ir patvirtins mokėjimą. Patvirtinus mokėjimą, el. bankininkystės puslapis užsidarys, o Klientas vėl sugrįš į www.dekoria.lt puslapį.
6.4. Kliento užsakymas vykdomas tik tuomet, kai visas mokėjimas už prekes pasiekia Pardavėjo sąskaitą. Kliento apmokėjimas reiškia, kad Klientas sutinka su  parduotuvės pirkimo taisyklėmis ir tuo atveju, jeigu jos prašymu, užsakymą suformuoja Pardavėjas, o Klientas gavęs Pardavėjo suformuotą užsakymą el.paštu, atlieką už jį mokėjimą pavedimu.
6.5. Klientui neatsiėmus prekių, Klientas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius. 
 
7. Prekių pristatymas. 
7.1. Pardavėjas pristato prekes Lietuvoje, jei pageidaujate gauti prekes į užsienio šalis, kreipkites [email protected]  
7.2. Užsisakius pristatymą tiesiai į namus ar darbovietę, Lietuvoje prekės pasiekia Klientą per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas, Klientui prekės pristatomos per 9 darbo dienas po užsakymo patvirtinimo ir apmokėjimo gavimo, prekės pristatomos darbo dienomis, nuo 8 iki 17 valandos.
7.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės. 
7.4. Kliento užsakytos prekės yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą. 
7.5. Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Klientui pasirašius prekių priėmimo kvite ar PVM sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Klientui ir Klientas dėl to neturi jokių pretenzijų. 
7.6. Pristačius prekę, Klientas, asmuo nurodytas Kliento užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista. 
7.7. Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo - pardavimo sutarties vykdymu.
7.8. Pardavėjas neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 
 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.  
8.1. Klientų teises šioje Parduotuvėje įsigijus prekes reglamentuoja Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262, Žin., 2011, Nr. 129-6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) bei Ūkio ministro 2001-08-07 įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės (Žin., 2001, Nr. 73-2583). Šiems santykiams, be kita ko, tam tikra apimtimi taikomos ir Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (Žin., 2001, Nr. 58-2105) (toliau – Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės).
8.2. Nekokybiškų prekių įsigijimą reglamentuoja Civilinis kodeksas, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus nekokybišką prekę būtina per protingą terminą nuo prekės perdavimo dienos kreiptis į Pardavėją. Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Klientas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo  reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke (nekokybiška prekė per protingą terminą bus pakeista į kokybišką – Pardavėjo kaštais nekokybiška prekė per kurjerių agentūrą susigrąžinama iš Kliento bei nemokamai išsiunčiama kokybiška); atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Klientas pats ar trečiųjų asmenų padedamas; vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Klientas renkantis prekę atkreipia dėmesį ir įvertina aplinką, kurioje gaminys iš tekstilės bus laikomas, Klientas supranta, kad tiesioginiai saulės spunduliai, drėgmė ar kiti stipriai įtakojantys aplinkos veiksniai ar priežiūros taisyklių nesilaikymas gali pakenkti audiniui, Klientas supranta, kad jei gaminys iš audinio laikomas ar prižiūrimas netinkamomis sąlygomis, jis negali būti grąžinamas. Prekėms, kurios gaminamos iš tekstilės kartais būna reikalingas laikas kad jos įgautų pageidaujamą formą,  pavyzdžiui iš kai kurių audinių romanetės įgauną gražų klosčių kritimą tik laikui bėgant, padedant formuoti jas pradžioje rankomis, todėl prekės, kurioms reikalingas laikas įgauti formą, negali būti grąžinamos kaip nekokybiškos, nebent ir po tam tikro laiko jos neįgautų pageidaujamos formos. 
8.3. Daugumą Dekoria.lt prekių gaminama iš tekstilės pagal individualų Kliento užsakymą, Klientas pats renkasi pageidaujamus modelius ir audinio kolekcijas ir spalvas bei pageidaujamus išmatavimus ir tik tada pagal jo pateiktą užsakymą prekė atiduodama į gamybą, todėl pagal individualų užsakymą pagamintos prekės įskaitant sofų bei kėdžių užvalkalus, lovatieses ir pagal individualius išmatavimus pagamintos užuolaidos, romanetės, staltiesės, audiniai ir kiti tekstilės gaminiai gali būti grąžinami tik tada, kai yra netinkamos kokybės. Dėl nekokybiškų prekių grąžinimo Klientas turi informuoti Pardavėją per 7 dienas nuo pristatymo dienos el.paštu [email protected] Prekės, kurios nėra įtrauktos į Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 17 punktą (ne pagal individualų užsakymą ar išmatavimus pagamintos prekės), gali būti grąžintos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų pristatymo dienos. Tokiu būdu prekių keitimui ir grąžinimui, kurios įsigytos šioje Parduotuvėje, taikomos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės. Pardavėjas, gavęs Kliento išsiųstą prekę, per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės gavimo dienos grąžina Klientui už prekę sumokėtus pinigus, Pardavėjas už kokybiškos prekės grąžinimą negrąžina Klientui pristatymo mokesčio. Klientas turi grąžinti Pardavėjui prekes jo nurodytu adresu Lietuvoje,  prekės turi būti pristatytos kurjerio į nurodytą buveinę,  prekių grąžinimo pristatymas į artimiausią paštą yra negalimas.  Prekę reikia grąžinti nepažeistą, originalioje pakuotėje, su visomis etiketėmis. Pardavėjui nustačius, kad Klientas pažeidė įsipareigojimą grąžinti nepažeistą, kokybišką, nepraradusią prekinės išvaizdos prekę, Klientas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Klientui nėra grąžinami. 
 

9. Intelektinė nuosavybė. 
9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo. 
9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja. 
 
10. Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas.
10.1. Pardavėjas  neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais (dėl paprasto neatsargumo – tiesioginius nuostolius, o dėl tyčios ar didelio neatsargumo – tiesioginius bei netiesioginius nuostolius).
10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 
11. Taikytina teisė bei teismingumas.
11.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2. Visi dėl šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Kliento gyvenamąją vietą.
Nuostata patvirtinta 2013-12-05 direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-026 ir 2014-01-02 paskelbta svetainėje.

12. Informacijos siuntimas.
12.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. 
12.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Klientui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą. 
12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.  

 

Dokumentas pakeistas ir  patvirtintas 2017-08-12 vadovo įsakymu Nr. EL.01 -03 ir paskelbtas Svetainėje 2017-08-12