Jūsų krepšelis yra tuščias

Leiskite savo namuose išreikšti save
Apsupkite save grožiu

Nežinote kaip pradėti?

Patikrinkite mūsų akcijas

Meniu

Duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

1.    Duomenų valdytojas: UAB Lado investicijos, įmonės kodas 303643353, Miglės g. 22-1, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas.
2.    Duomenų tvarkytojai:
2.1.  FRANC-TEXTIL Sp. z o.o., kuri yra Dekoria prekės ženklo savininkė, juridinio asmens kodas  P- 891 503337. Duomenų tvarkytojo atliekama funkcija: www.dekoria.lt pirkėjų asmens duomenys saugomi įmonei priklausančioje verslo valdymo sistemoje.
2.2. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), nuo 2018 m. gegužės 25 dienos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
3.    Asmens duomenų tvarkymo tikslai: elektroninė prekyba, tiesioginė rinkodara.
4. Tvarkomų asmens duomenų sąrašas kiekvienu asmens duomenų tvarkymo tikslu:
       4.1.    elektroninė prekyba (prekių pardavimas): vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), pristatymo adresas.
       4.2.    tiesioginė rinkodara (naujienlaiškių siuntimas juos užsisakiusiems interneto svetainės www.dekoria.lt lankytojams): neprisiregistravusio – el.paštas,  prisiregistravusio svetainės lankytojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas (kai asmuo užsisakė naujienlaiškius registracijos formoje).
5. Asmens duomenys nėra teikiami jokiems duomenų gavėjams, išskyrus, kai to reikalauja kompetentingos valstybinės institucijos.
6. Asmens duomenų saugojimo terminas: elektroninės prekybos ir tiesioginės rinkodaros tikslu – 3 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo.
7. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimo tvarka:
      7.1. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
      7.1.1. Duomenų subjektas, asmeniškai pateikęs duomenų valdytojui "UAB Lado investicijos" asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba parašydamas elektroninio pašto adresu, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.dekoria.lt metu, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
      7.1.2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
     8.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus
     8.2.1. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis 7.1. punkte nurodyta tvarka, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, UAB Lado investicijos, Miglės 22-1, Didžioji Riešė, Vilniaus rajonas, ar elektroninio pašto adresu [email protected], rašydamas iš elektroninio pašto adreso, kuris buvo nurodytas registracijos interneto svetainėje www.dekoria.lt metu, nedelsdamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
     8.2.2. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į duomenų valdytoją, duomenų valdytojas nedelsdamas privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdamas sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
     8.2.3. Duomenų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
          1) turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
          2) jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
          3) jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.
    8.2.4. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
    8.2.5. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.
    8.2.6. Jeigu duomenų valdytojas abejoja duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, jis privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
    8.3. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys
    8.3.1. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju duomenų valdytojas privalo nedelsdamas ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
    8.3.2. Duomenų subjekto prašymu duomenų valdytojas privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. 
 
Dokumentas patvirtintas 2018-05-25 vadovo įsakymu Nr. EL.01 -01 ir paskelbtas Svetainėje 2018-05-25